Το Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1

ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ

Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ», με έδρα την Κέρκυρα.

ΑΡΘΡΟ 2

ΣΚΟΠΟΙ

Σκοποί του Συλλόγου είναι:

α) Η λειτουργία ερασιτεχνικού εργαστηρίου φωτογραφίας,

β) Η εκπαίδευση και ενημέρωση των μελών σχετικά με την διαδικασία λήψης, εμφάνισης, εκτύπωσης και τεχνικής επεξεργασίας φωτογραφιών,

γ) Η διοργάνωση και συμμετοχή σε εκθέσεις, σεμινάρια, πολιτιστικά γεγονότα κλπ,

δ) Η συνεργασία με άλλους φορείς – συλλόγους καθώς και η συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα απευθυνόμενα τόσο προς τα μέλη όσο και από τα μέλη προς τρίτους στα πλαίσια πάντοτε της ερασιτεχνικής και εθελοντικής συμμετοχής,

ε) Η ηθική, κοινωνική, πολιτιστική και πνευματική εξύψωση των μελών (με δημιουργία Βιβλιοθήκης, φωτογραφικού αρχείου, σκοτεινού θαλάμου, λέσχης διαλέξεων, εκδρομές κ.λ.π.) .

στ) Η κοινωνική βελτίωση της θέσης των μελών σε συνεργασία με άλλα σωματεία που έχουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς,

ζ) Η οργάνωση και λειτουργία χώρου προβολής κινηματογραφικών ταινιών, σε συνεργασία ακόμα και με άλλους συλλόγους ή φορείς,

η) Η ερασιτεχνική ενασχόληση με κάθε μέσο παραγωγής και επεξεργασίας ήχου και εικόνας και

θ) Η πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών θα επιδιώκεται με υποβολή υπομνημάτων, αιτήσεων, παραστάσεων στις αρμόδιες κρατικές, δημοτικές ή άλλες υπηρεσίες και φορείς και γενικά κάθε άλλο πρόσφορο νόμιμο μέσο.


Άρθρο 3

Μέλη-Εισφορές-Συνδρομές

α) Το Σωματείο αποτελείται από τα ιδρυτικά, τα τακτικά και τα επίτιμα μέλη. Τακτικά μέλη του Σωματείου είναι τα ιδρυτικά μέλη καθώς και κάθε ενήλικο φυσικό πρόσωπο που ασχολείται ή επιθυμεί να ασχοληθεί ερασιτεχνικά με την φωτογραφία.

Για να εγγραφεί κάποιος μέλος του Σωματείου πρέπει να υποβάλει γραπτή αίτηση στο ΔΣ. Το ΔΣ αποφαίνεται επί της αιτήσεως μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της και εφ΄όσον την κρίνει βάσιμη, την αποδέχεται και με απόφασή του διατάσσει την εγγραφή του αιτούντος στο Μητρώο μελών του Σωματείου, διαφορετικά την απορρίπτει. Εάν η αίτηση απορριφθεί από το ΔΣ, ο αιτών μπορεί να προσφύγει στην πρώτη Γενική Συνέλευση η οποία αποφαίνεται οριστικά για την αποδοχή της αιτήσεως του ή μη.

Μετά την έγκριση της εγγραφής του αιτούντος ως μέλους στο Μητρώο μελών, υποχρεούται αυτός να καταβάλει στο Ταμείο του Σωματείου το δικαίωμα εγγραφής, και από της πρώτης του επόμένου της εγγραφής του μήνα, τις μηνιαίες εισφορές.

Μέλη επίτιμα εγγράφονται κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης πρόσωπα τα οποία προσέφεραν ή μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες στο Σωματείο ή εργάζονται για τους ίδιους σκοπούς. Τα επίτιμα μέλη στερούνται δικαιώματος ψήφου, εκλέγειν και εκλέγεσθαι, έχουν όμως δικαίωμα να συμμετέχουν στις συζητήσεις.

β) Κάθε εγγραφόμενο τακτικό μέλος καταβάλλει εφ΄άπαξ ως δικαίωμα εγγραφής Ευρώ 15 (δέκα πέντε) και ετήσια εισφορά 60,00 (εξήντα) Ευρώ.

Τα ανωτέρω ποσά δικαιώματος εγγραφής και μηνιαίας συνδρομής μπορούν να τροποποιηθούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.


Άρθρο 4

Υποχρεώσεις μελών

Τα μέλη του Σωματείου υποχρεούνται:

α) Να καταβάλουν τακτικά και ανελλιπώς τη ετήσια συνδρομή τους, η οποία ορίζεται στο ποσό των εξήντα (60,00) Ευρώ. Η ετήσια αυτή συνδρομή πρέπει να είναι τέτοια ώστε να επιτρέπει τη συμμετοχή όλων όσων επιθυμούν να συμμετέχουν. Με απόφαση του ΔΣ μπορεί να καθοριστεί η δυνατότητα καταβολής της συνδρομής αυτής σε δύο δόσεις.

β) Να συμμορφώνονται με το Καταστατικό και τις αποφάσεις του ΔΣ και της Γενικής Συνέλευσης.

γ) Να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου.

δ) Να γνωρίζουν στη Διοίκηση κάθε πρόβλημα που τους απασχολεί και κάθε ενέργεια που έκαναν για την επίλυσή του.


Άρθρο 5

Τα μέλη του Σωματείου έχουν δικαίωμα :

α) Να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις, να μιλούν πάνω στα θέματα της ημερησίας διατάξεως και να ψηφίζουν για τη λήψη αποφάσεων. Κάθε μέλος έχει μία ψήφο.

β) Να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του Σωματείου.

γ) Να ελέγχουν τις πράξεις των αιρετών οργάνων του Σωματείου, να διαβάζουν τα πρακτικά και να ενημερώνονται πάνω στα οικονομικά του Σωματείου.


Άρθρο 6

Κάθε μέλος δικαιούται να αποχωρεί από το Σωματείο μετά από σχετική έγγραφη δήλωσή του προς το ΔΣ και αφού προηγουμένως πληρώσει τυχόν συνδρομές που καθυστερεί. Η δήλωση αποχώρησης μπορεί να ανακληθεί μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της.Άρθρο 7

Μέλος του Σωματείου που καθυστερεί αδικαιολόγητα την καταβολή της ετήσιας συνδρομής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών δεν δικαιούται να ψηφίζει στις συνελεύσεις.

Μέλος του Σωματείου που καθυστερεί αδικαιολόγητα τη συνδρομή του για δύο έτη διαγράφεται από το Σωματείο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Κάθε μέλος που αποδεδειγμένα ενεργεί ενάντια στους σκοπούς του Σωματείου και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων ή εμποδίζει την πραγματοποίηση αυτών των αποφάσεων και γενικά με την όλη στάση του και συμπεριφορά εκθέτει τη φήμη και το κύρος του Σωματείου, θεωρείται ότι έχει αποβάλει τα προσόντα για να είναι μέλος του Σωματείου και διαγράφεται από αυτό. Η διαγραφή γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για τη διαγραφή πριν από κάθε άλλο θέμα της ημέρας, αφού προηγουμένως ακούσει τους λόγους για τους οποίους προτείνεται η διαγραφή και την γνώμη του υπό διαγραφή μέλους.


ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ


Άρθρο 8

Κυρίαρχο και ανώτατο όργανο του Σωματείου είναι η Γενική Συνέλευση των μελών η οποία έχει τον τελικό λόγο για κάθε ζήτημα και ειδικότερα:

α) Εκλέγει κάθε δύο χρόνια τα μέλη του ΔΣ και της Ελεγκτικής Επιτροπής.

β) Ελέγχει τα μέλη των οργάνων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο του ιδίου άρθρου και οποτεδήποτε απαλλάσσει αυτά από τα καθήκοντά τους.

γ) Εγκρίνει ή όχι τον απολογισμό των ενεργειών και εργασιών του ΔΣ, τον ισολογισμό εσόδων – εξόδων, αφού πρώτα ακούσει την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής και τέλος εγκρίνει τον προϋπολογισμό του νέου χρόνου.

δ) Αποφασίζει για τη διαγραφή μέλους από το Σωματείο και σε περίπτωση προσφυγής για την εγγραφή του μέλους αυτού.

ε) Τροποποιεί το Καταστατικό και αποφασίζει για τη διάλυση του Σωματείου.

στ) Αποφασίζει για το ύψος και την αναγκαιότητα των έκτακτων εισφορών.

ζ) Εκλέγει από τα μέλη του Σωματείου τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης, ο οποίος με άλλα δύο μέλη που εκλέγονται επίσης από τη Γενική Συνέλευση αποτελούν το τριμελές προεδρείο που κατευθύνει τις εργασίες της

Εκλέγει τριμελή εφορευτική επιτροπή με δύο αναπληρωματικούς για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής.

η) Αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα που θα τεθεί σ΄αυτήν από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από το 1/10 τουλάχιστον των μελών και υποβληθεί γραπτά στο Διοικητικό Συμβούλιο πέντε 5 ημέρες πριν από την πραγματοποίησή της. Στην περίπτωση αυτή το ΔΣ υποχρεούται να προσθέσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης και το θέμα που έχει υποβάλει το 1/10 των μελών, αφού το ανακοινώσει σχετικά το πολύ ως την επομένη ημέρα της υποβολής.

θ) Αποφασίζει για το ετήσιο πρόγραμμα δράσης του Σωματείου και για τυχόν κινητοποιήσεις και τη μορφή αυτών.

ι) Αποφασίζει την αγορά εξοπλισμού για τους σκοπούς του σωματείου εφόσον το κόστος αγοράς ή απόκτησης αυτών υπερβαίνει το ποσό των χιλίων (1.000,00) Ευρώ.


Άρθρο 9

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το ΔΣ τακτικά μία φορά το χρόνο μέσα στο μήνα Φλεβάρη ή το αργότερο το Μάρτη και έκτακτα όταν το κρίνει αναγκαίο το ΔΣ ή το ζητήσει με γραπτή αίτησή του το 1/10 των μελών, οπότε το ΔΣ υποχρεούται μέσα σε 10 ημέρες από την υποβολή της αίτησης να πραγματοποιήσει Γενική Συνέλευση, γνωστοποιώντας την 5 ημέρες ενωρίτερα .

Στην τακτική ΓΣ το ΔΣ λογοδοτεί για τη δραστηριότητα του Συλλόγου στη διάρκεια του προηγούμενου χρόνου. Ακολούθως διαβάζεται ο οικονομικός απολογισμός ολόκληρου του προηγούμενου χρόνου και η έκθεση της ελεγκτικής επιτροπής και στη συνέχεια η ΓΣ εγκρίνει τις πράξεις και την ετήσια οικονομική διαχείριση του ΔΣ. Μετά διαβάζεται και εγκρίνεται ο προϋπολογισμός της νέας περιόδου και ακολουθεί συζήτηση για τα υπόλοιπα θάματα της ημερήσιας διάταξης. Στη συνέχεια γίνεται ο έλεγχος και η έγκριση των πράξεων για τις οποίες λογοδότησε το ΔΣ και ακολουθεί συζήτηση για τα υπόλοιπα θέματα.


Άρθρο 10

Το ΔΣ υποχρεούται να γνωστοποιεί τη σύγκληση της ΓΣ με γραπτή ανακοίνωσή του, τουλάχιστον οκτώ ημέρες πριν από την ημερομηνία πραγματοποίησής της. Η ανακοίνωση αυτή πρέπει να περιέχει συγκεκριμένα τα θέματα της ημέρας, τον τόπο και τον χρόνο σύγκλησης της ΓΣ. Η γνωστοποίηση πραγματοποιείται με την τοιχοκόλληση της πρόσκλησης στα γραφεία του Σωματείου, σε διάφορα εμφανή σημεία της περιοχής και εάν είναι δυνατόν και με τηλεφωνική πρόσκληση των μελών από τον γραμματέα του ΔΣ.


Άρθρο 11

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκεται το 1/3 τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη σύγκληση, συνέρχεται χωρίς άλλη διατύπωση επαναληπτική ΓΣ την ίδια μέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδος, κατά την οποία είναι αρκετός οποιοσδήποτε αριθμός οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Όταν διαπιστωθεί ότι υπάρχει απαρτία ο πρόεδρος του ΔΣ καλεί την ΓΣ να εκλέξει προεδρείο.

Για την τροποποίηση του κατατστικού ή τη διάλυση του Σωματείου απαιτείται απαρτία τουλάχιστον του ½ των ταμειακά τακτοποιημένων μελών και για τη λήψη της απόφασης πλειοψηφία των ¾ της απαρτίας αυτής.


Άρθρο 12

Στις ΓΣ καθήκοντα Προέδρου και Γραμματέα εκτελούν τα μέλη του Συλλόγου που εκλέγονται με ανάταση των χεριών. Το προεδρείο της ΓΣ κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη της και κανονίζει τις συζητήσεις σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη.

Καταρτίζει κατάλογο ομιλητών και διευθύνει τη συζήτηση. Καλεί τη ΓΣ να ψηφίσει πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης ή σε όποιο άλλο θέμα προκύψει κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Ο Γραμματέας της ΓΣ τηρεί τα πρακτικά της ΓΣ που υπογράφονται από τον ίδιο και τον Πρόεδρο της ΓΣ.


Άρθρο 13

Οι αποφάσεις της ΓΣ παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, εκτός κι αν το καταστατικό προβλέπει διαφορετικά. Η ψηφοφορία γίνεται με ανάταση του χεριού, εκτός κι αν η ΓΣ αποφασίσει διαφορετικά, ποτέ όμως δια βοής.

Κάθε ψηφοφορία που γίνεται για εκλογές συλλογικών οργάνων, καθώς και όταν η ΓΣ αποφασίζει ως δευτεροβάθμιο όργανο σε θέμα ένστασης εναντίον εγγραφής μέλους, ή τιμωρία μέλους με διαγραφή ή αποβολή και γενικά επί προσωπικών θεμάτων ή θεμάτων εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση, έγκριση λογοδοσίας, πρέπει να γίνεται μυστικά.


ΙΙ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 14

Το σωματείο διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται για 2 χρόνια και έχει την διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση του Σωματείου. Το ΔΣ έχει αναπληρωματικά μέλη από τους πρώτους επιλαχόντες.

Το ΔΣ συγκροτείται σε σώμα και αναδεικνύει με μυστική ψηφοφορία του Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και τον Έφορο. Για τον σκοπό αυτόν συνέρχεται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την εκλογή του υπό την προεδρεία του συμβούλου που πλειοψήφησε, ο οποίος έχει και την ευθύνη σύγκλησής του.

Σε περίπτωση που αρνηθεί ο σύμβουλος που πλειοψήφησε να συγκαλέσει τα μέλη του ΔΣ για τη συγκρότησή τους σε σώμα, τότε το δικαίωμα αυτό έχει κάθε σύμβουλος, αφού όμως καλέσει εγγράφως σε καθορισμένο τόπο και χρόνο όλα τα μέλη του ΔΣ που έχουν εκλεγεί. Η κλήση αποδεικνύεται γραπτά ή από το γεγονός της παρουσίας όλων των συμβούλων στη συνεδρίαση.


Άρθρο 15

Το ΔΣ συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα και έκτακτα όταν συγκληθεί από τον Πρόεδρο ή το ζητήσει κάποιο από τα μέλη του με αίτησή του στην οποία θα αναφέρονται και τα θέματα που θέλει να συζητηθούν. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το ΔΣ μέσα σε τρεις μέρες από την υποβολή της αίτησης. Στην αντίθετη περίπτωση το συγκαλεί αυτός που το ζήτησε, χωρίς άλλη διατύπωση, άλλα αφού προηγουμένως ειδοποιήσει νόμιμα όλα τα μέλη του ΔΣ.


Άρθρο 16

Το ΔΣ συνεδριάζει αφού συγκληθεί από τον Πρόεδρό του, ο οποίος με γραπτή πρόσκληση ειδοποιεί τα μέλη για τον τόπο, τον χρόνο και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τρεις τουλάχιστον μέρες νωρίτερα. Το ΔΣ βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για κάθε θέμα όταν παρευρίσκονται τουλάχιστον τέσσερα από τα μέλη του. Οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων στη συνεδρίαση μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Τις συνεδριάσεις του ΔΣ μπορούν να παρακολουθούν και τα μέλη του Σωματείου.


Άρθρο 17

Μέλος του ΔΣ που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχείς συνεδριάσεις (τακτικές) ή καθυστερεί τη συνδρομή του έξι μηνών αδικαιολόγητα, χάνει το αξίωμά του μετά από απόφαση του ΔΣ η οποία υπόκειται στην έγκριση της ΓΣ, η οποία του γνωστοποιείται εγγράφως.

Τη θέση του μέλους που παραιτήθηκε ή εξέπεσε παίρνει το αναπληρωματικό μέλος με βάση τη σειρά επιτυχίας στο ψηφοδέλτιο του μέλους του οποίου παίρνει τη θέση.Άρθρο 18

Το ΔΣ διοικεί υπεύθυνα το Σωματείο με βάση το νόμο, το καταστατικό και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εκπλήρωση των επιδιωκόμενων σκοπών, διαχειρίζεται την περιουσία του Σωματείου, λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την αντιμετώπιση και λύση των διαφόρων ζητημάτων που αφορούν το Σωματείο, εκτελεί τις αποφάσεις της ΓΣ και εφαρμόζει το καταστατικό. Επίσης υποβάλει για έγκριση στην πρώτη ΓΣ κάθε έτους τον απολογισμό και τον ισολογισμό του λήξαντος την 31η Δεκεμβρίου προηγούμενου οικονομικού έτους.


Άρθρο 19

Αρμοδιότητες-υποχρεώσεις μελών του ΔΣ

Α. Ο Πρόεδρος προεδρεύει και διευθύνει τις εργασίες του ΔΣ καθώς και των ΓΣ μέχρι να εκλεγεί το τριμελές Προεδρείο της. Φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων των ΓΣ και του ΔΣ και γενικά για την πραγματοποίησης των σκοπών του Σωματείου. Εκπροσωπεί το Σωματείο, υπογράφει ( μαζί με τον Γενικό Γραμματέα ) τα έγγραφα, τα εντάλματα πληρωμής (με τον Ταμία), επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών του ΔΣ και των ΓΣ και ευθύνεται για την ακρίβειά τους.

Β. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή όταν κωλύεται. Στις περιπτώσεις αυτές οι εξουσίες του Αντιπροέδρου είναι ίδιες με αυτές του Προέδρου.

Γ. Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του ΔΣ, διευθύνει την υπηρεσία γραφείου, φυλάσσει το αρχείο με τη σφραγίδα του Σωματείου, ευθύνεται για την τήρηση του μητρώου των μελών και την τακτική ενημέρωσή του, τηρεί την αλληλογραφία και τα Βιβλία του Σωματείου, προσυπογράφει με τον Πρόεδρο κάθε έγγραφο του ΔΣ, επιβλέπει την τήρηση του πρωτοκόλλου των εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων, καταρτίζει με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη και φροντίζει για την συγκέντρωση στοιχείων για τα θέματα που θα συζητηθούν, συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τον απολογισμό του ΔΣ.

Στην περίπτωση κωλύματος του Γενικού Γραμματέα αυτός αναπληρώνεται από μέλος του ΔΣ μετά από απόφαση του ΔΣ.

Δ. Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για τη χρηματική και τη λοιπή κινητή περιουσία του Σωματείου. Εισπράττει απευθείας ο ίδιος τις εισφορές από τα μέλη του Σωματείου και εκδίδει σχετική απόδειξη που υπογράφεται από τον ίδιο. Οι άλλοι πόροι του Σωματείου εισπράττονται με διπλότυπο εισπράξεως που συνυπογράφεται και από τον Πρόεδρο μετά από απόφαση του ΔΣ.

Ο Ταμίας επίσης κρατάει το ταμείο του Σωματείου και καταθέτει σε τράπεζα και στο όνομα του Σωματείου κάθε χρηματικό ποσό που ξεπερνάει τα τριακόσια (300,00) Ευρώ, ποσό το οποίο κρίνεται αναγκαίο για την κάλυψη των επειγουσών αναγκών του Σωματείου. Οι αναλήψεις γίνονται από τον Ταμία ή και από άλλο μέλος του ΔΣ με απόφαση του ΔΣ.

Ενεργεί τις πληρωμές με εντάλματα που έχουν και την υπογραφή του Προέδρου με βάση τις αποφάσεις του ΔΣ.

Υποβάλλει πριν από κάθε ΓΣ στο ΔΣ ονομαστική κατάσταση των μελών που καθυστερούν τις εισφορές τους.

Συντάσσει τον ισολογισμό της διαχείρισης και τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους, τους οποίους υποβάλλει για επικύρωση στο ΔΣ και την ΓΣ η οποία και αποφασίζει τελικά.

Είναι υπεύθυνος για την ορθή τήρηση και ενημέρωση του Βιβλίου Εισπράξεων και πληρωμών και του Βιβλίου κινητής και Ακίνητης περιουσίας.

Ελέγχεται από την εξελεγκτική επιτροπή για την καλή διαχείριση της περιουσίας του Σωματείου.

Ε. Ο Έφορος φροντίζει για την καλή οργάνωση των εκδηλώσεων και γενικά για τις δημόσιες σχέσεις του Συλλόγου.

Σε καθένα από τα μέλη του ΔΣ μπορεί να ανατίθενται και άλλα καθήκοντα με απόφαση του ΔΣ.


Άρθρο 20

Γενικά, πέρα από τη συλλογική ευθύνη του ΔΣ, τα μέλη του έχουν ιδιαίτερη ευθύνη για την καλή λειτουργία του Σωματείου και την προώθηση των σκοπών του και την οργάνωση του Σωματείου.


Άρθρο 21

ΙΙΙ. ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η ΓΣ του Σωματείου ταυτόχρονα με την εκλογή του ΔΣ και για τον ίδιο χρόνο, δηλαδή για δύο (2) χρόνια εκλέγει την εξελεγκτική επιτροπή που αποτελείται από τρία τακτικά μέλη και ένα αναπληρωματικό. Κατά την πρώτη συνεδρίαση της εκλέγει τον πρόεδρό της ο οποίος διευθύνει τις εργασίες της γενικά.

Έργο της εξελεγκτικής επιτροπής είναι ο έλεγχος των πράξεων της οικονομικής διαχείρισης του ΔΣ. Για την επιτυχία του έργου της δικαιούται να εξετάζει τα έγγραφα, τα βιβλία του Σωματείου και να ζητάει να δει το περιεχόμενο του ταμείου. Το ΔΣ υποχρεούται να παρέχει στην εξελεγκτική επιτροπή όλες τις ευκολίες για να περατώνει με επιτυχία το έργο της.

Η εξελεγκτική επιτροπή υποχρεούται κάθε χρόνο να υποβάλλει στην τακτική ΓΣ λεπτομερή έκθεση που αναφέρεται στη διαχείριση από το ΔΣ της περιουσίας του Σωματείου στο χρόνο που πέρασε. Το ίδιο υποχρεούται να κάνει και για όποια άλλη συνέλευση, εφ΄όσον το ζητήσει το ΔΣ ή ο αριθμός των μελών που ζητούν τη σύγκληση της έκτακτης ΓΣ. Η έκθεση ελέγχου υπογράφεται από τα μέλη της ελεγκτικής επιτροπής και καταχωρείται στο Βιβλίο πρακτικών της ΓΣ.

Άρθρο 22

Αρχαιρεσίες

Κάθε δύο (2) χρόνια από την εκλογή του ΔΣ γίνονται οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του ΔΣ και της ελεγκτικής επιτροπής.

Οι εκλογές για την ανάδειξη των ως άνω οργάνων του Συλλόγου και των εκπροσώπων του διεξάγονται με μυστική ψηφοφορία και με το σύστημα της απλής αναλογικής υπό την προϋπόθεση ότι στις εκλογές κατατίθενται περισσότερα από ένα έντυπα ψηφοδέλτια.

Στην περίπτωση που οι εκλογές γίνονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, κάθε ψηφοφόρος μπορεί να επιλέξει μέχρι και το 40% των εκλεγομένων.

Η ΓΣ πριν από την έναρξη των σχετικών εργασιών εκλέγει με ανάταση των χεριών τριμελή εφορευτική επιτροπή η οποία θα είναι το όργανο που θα ελέγχει την ευθύνη για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, την καταμέτρηση των ψήφων και τη σύνταξη των σχετικών πρακτικών ανάδειξης των εκλεγέντων. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής Δε μπορεί να είναι υποψήφιοι.

Η εφορευτική επιτροπή μετά τη διαπίστωση της απαρτίας της ΓΣ μεριμνά για την ομαλή διεξαγωγή της ψηφοφορίας, λαμβάνει οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο, κυρίως σε ότι αφορά τη διασφάλιση της μυστικότητας της ψηφοφορίας, της διαπίστωσης της ταυτότητας των ψηφοφόρων και της νομιμοποίησής τους.

Μετά το πέρας της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή προβαίνει στην καταμέτρηση των εγκύρων ψηφοδελτίων και:

α) εφ΄όσον στις εκλογές κατατίθενται περισσότερα από ένα ψηφοδέλτια 1) καθορίζει το εκλογικό μέτρο διαιρώντας το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων με των αριθμό των μελών του ΔΣ (στην περίπτωση που από τη διαίρεση αυτή προκύψει κλάσμα, αυτό δεν λαμβάνεται υπ΄όψιν) και 2) καθορίζει τον αριθμό των θέσεων που καταλαμβάνει κάθε συνδυασμός στο ΔΣ διαιρώντας τον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε υποψήφιος με το εκλογικό μέτρο. 3) Μεμονωμένος υποψήφιος που έλαβε αριθμό ψήφων ίδιο ή μεγαλύτερο από το εκλογικό μέτρο καταλαμβάνει μία έδρα στο όργανο για το οποίο είχε θέσει υποψηφιότητα. 4) Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψήφιους λιγότερους από τις θέσεις που του ανήκουν καταλαμβάνει το πολύ τόσες θέσεις όσοι είναι και οι υποψήφιοί του. 5) Οι θέσεις που μένουν αδιάθετες σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμένων περιπτώσεων κατανέμονται από μία στους συνδυασμούς που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μία θέση και οι οποίοι συγκεντρώνουν υπόλοιπο ψηφοδελτίων μεγαλύτερο από το 1/3 του εκλογικού μέτρου και που πλησιάζουν προς το εκλογικό μέτρο.6) οι θέσεις που μένουν ακόμα αδιάθετες κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών που έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων από μία θέση. Σε περίπτωση ισοδυναμίας γίνεται κλήρωση ενώπιον της εφορευτικής επιτροπής που είναι υπεύθυνη για τη διεξαγωγή των εκλογών.

β. εφ΄όσον οι εκλογές δίνονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, κάθε ψηφοφόρος μπορεί να θέσει σταυρούς προτίμησης μέχρι το 40% των εκλεγομένων (στην περίπτωση που το 40% αντιστοιχεί σε δεκαδικό αριθμό, από 0,5 και πάνω στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη μονάδα). Οι θέσεις του ΔΣ κατανέμονται με βάση τον αριθμό των σταυρών που έλαβε κάθε υποψήφιος.

Το εκλογικό υλικό παραδίδεται στο νέο ΔΣ που είναι υποχρεωμένο να το φυλάξει μέχρι την πάροδο της προθεσμίας προσφυγής κατά των αρχαιρεσιών και αν γίνει προσφυγή μέχρι την τελεσίδικη απόφαση.


Άρθρο 23

Το εκλεγμένο ΔΣ σε διάστημα δέκα (10) ημερών από τις εκλογές με πρόσκληση του πλειοψηφίσαντος συμβούλου συνέρχεται για να συγκροτηθεί σε σώμα, κατά τα αναφερόμενα στο υπ΄αριθμόν 14 του παρόντος.ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ


Άρθρο 24

Το Σωματείο τηρεί τα ακόλουθα Βιβλία που αριθμούνται και θεωρούνται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Σωματείου πριν τη χρησιμοποίησή τους : α) Μητρώου μελών, β) Πρακτικών συνεδριάσεων ΔΣ γ) Ταμείου, δ) Πρακτικών συνεδριάσεων ΓΣ και ε) Περιουσίας.

Επίσης το Σωματείο τηρεί γραμμάτια είσπραξης και εντάλματα πληρωμών που αριθμούνται και θεωρούνται από την εξελεγκτική επιτροπή πριν από τη χρησιμοποίησή τους.


Άρθρο 25

Το Σωματείο Δεν διαλύεται παρά μόνο αν παραμείνουν λιγότερα από δέκα μέλη ή αν συντρέχουν οι οριζόμενοι από τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ ή το νόμο λόγοι.

Για την διάλυση του σωματείου ή την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, αποφασίζει η ΓΣ που συγκαλείται ειδικά για το σκοπό αυτόν, βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται το 1/2 τουλάχιστον των μελών του Συλλόγου και στηρίζεται τουλάχιστον από τα 3/4 των παρισταμένων. Μετά τη διάλυση ενεργείται η εκκαθάριση σύμφωνα με τις διατάξεις του ΑΚ και του νόμου και η τυχόν περιουσία που απομένει θα διανέμεται σύμφωνα με απόφαση της ΓΣ.


Άρθρο 26


Πόροι του Συλλόγου είναι :

α) Οι συνδρομές των μελών και το δικαίωμα εγγραφής τους.

β) Οι έκτακτες ενισχύσεις των μελών, οι οποίες αποφασίζονται πάντα από τη ΓΣ.

γ) Έσοδα από κληρονομίες, κληροδοσίες, δωρεές και επιχορηγήσεις (που γίνονται πάντοτε επώνυμα).

δ) Πρόσοδοι από την περιουσία του συλλόγου.

ε) Οι τόκοι των κεφαλαίων και κάθε άλλο έσοδο, που μπορούσε να προέλθει με φροντίδα του Δ.Σ. (κέρδη μπουφέ, οργάνωση χοροεσπερίδων, εκδρομών κ.λ.π.).Άρθρο 27

Τα Σωματείο έχει δική του στρογγυλή σφραγίδα με την επωνυμία του Σωματείο στην περιφέρεια και το έτος ιδρύσεως στο κέντρο.


Άρθρο 28

Το προσωρινό ΔΣ υποχρεούται να διενεργήσει αρχαιρεσίες για την εκλογή των οργάνων της διοίκησης μέσα σε τέσσερις μήνες από την εγγραφή του Σωματείου στο ειδικό Βιβλίο του πρωτοδικείου.Άρθρο 29

Ο,τι δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ρυθμίζεται από τις διατάξεις της νομοθεσίας για τα Σωματεία, καθώς επίσης και από τις αποφάσεις της ΓΣ.


Άρθρο 30

Το καταστατικό αυτό αποτελούμενο από τριάντα (30) άρθρα, αφού συζητήθηκε, εγκρίθηκε και ψηφίστηκε κατ΄άρθρο στο σύνολό του από την καταστατική ΓΣ του Σωματείου στην Κέρκυρα και υποβάλλεται προς έγκριση στο Πρωτοδικείο Κερκύρας.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: